E-fakture najčešća pitanja i odgovori (FAQ)

U ovom članku vam odgovaramo na sve nedoumice u pogledu e-faktura u formatu često postavljenih pitanja i odgovora. Znamo, da prelazak na e-fakture zna biti kompleksan i težak. Zbog toga, imate tu izbrate sve odgovore o e-fakturama, tehnikalijama i programu za e-fakture. Ovde imate uputstva za registraciju na SEF, da ne gubite vremena i prelazite na e-fakture za manje od pola sata sa modernim rešenjem.

Ovo je takođe pravo mesto da potražite sva pitanja koja imate u vezi sa e-fakturama, prijavom i registracijom na sistem elektronskih faktura i uslugom e-Invoices Online. U nastavku ćete pronaći odgovore na najčešća pitanja, a više detalja o svakoj temi možete pročitati na povezanim veb stranicama.

Često postavljana pitanja

Faze implementacije za obavezu e-fakturisanja u Srbiji u grafičkom prikazu

Obaveza izdavanja elektronskih faktura u transakcijama između PDV preduzeća stupa na snagu, počinje 1. januara 2023.

Dodatno, od 1. januara 2023 godine transakcije u kojima je jedna od strana organ javnog sektora podliježu roku za elektronske fakture, koji nalaže neophodnost elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a.

 1. Ko je dužan da koristi Sistem elektronskih faktura (SEF) za upravljanje (slanje, primanje i čuvanje) elektronskih faktura?
  • Organizacija javnog sektora:

   • odnosi se na opšti nivo države u odnosu na zakon koji vodi budžetski sistem. (KJS: korisnici javnih sredstava/budžeta)

   • javna preduzeća u smislu da su uređena posebnim zakonom sa opšteg državnog nivoa.

  • Osim za subjekte državnog sektora, subjekti privatnog sektora koji su obveznici PDV-a.

  • Poreski agent za strano fizičko lice

  • Dobrovoljni korisnici SEF-a: Pojednostavljeno rečeno, svi drugi subjekti (oni koji nisu u sistemu PDV-a) nisu po zakonu obavezni da koriste SEF, ali mogu da odluče da to učine. Moraju da koriste SEF tokom cijele tekuće i naredne kalendarske godine ako to žele. U tom slučaju, oni podležu istim zahtevima u pogledu prijema, slanja, itd. kao i organizacije privatnog sektora.

 2. Kada je potrebno koristiti SEF sistem elektronskih faktura za podnošenje faktura? (Za firme koje moraju da dostave fakture preko SEF-a)
 3. U transakcijama koje uključuju subjekte javnog i privatnog sektora postoji obaveza slanja elektronske fakture putem SEF-a (SEF korisnici – bez obzira je li korisnik dobrovoljni ili obavezni korisnik). Transakcija u pravnom smislu se odnosi na isporuku dobara, odnosno pružanje usluga, uključujući avansno plaćanje; transakcije bez naknade ili transakcije sa naknadom.

  • Važna tačka 1: Zahtev za evidentiranje zahteva za plaćanje preko SEF-a ne primenjuje se na zahteve za plaćanje koji ne uključuju prodaju dobara i usluga, kao što su zahtevi za nadoknadu ili prekomerno fakturisanje troškova između navedenih preduzeća.

  • Važna tačka 2: Ne postoji obaveza slanja elektronske fakture putem SEF-a kada je jedan korisnik SEF-a pošalje primaocu koji nije korisnik SEF-a (jer primalac nije ni subjekt javnog sektora, ni subjekt privatnog sektora/obveznik PDV-a, niti je dobrovoljni korisnik).

  Oslobađanja od zahteva za dostavljanje elektronske fakture putem SEF-a uključuju:

  • osim kada se e-račun dostavlja na zahtev organa javnog sektora u skladu sa članom 198a Pravilnika o porezu na dodatu vrednost, promet na malo i primljeni avansi za promet na malo u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija.

  • ugovorni uslovi za primaoce gotovine prema međunarodnim okvirnim sporazumima

  • nabavka, održavanje i remont naoružanja i vojne opreme, nabavka bezbednosno osetljivog hardvera i nabavka srodnih dobara i usluga

  Važna tačka 1: Ako ne podležete obavezi plaćanja PDV-a i ranije ste bili obavezni da registrujete račune u Centralnom registru faktura (CRF), više nećete direktno registrovati fakture na CRF; umesto toga, SEF će slati fakture direktno CRF. To zapravo znači da se morate registrovati u SEF da biste izdali fakturu koja zahteva evidentiranje u CRF. Ova registracija se može smatrati dobrovoljnom registracijom, u kom slučaju ćete morati da nastavite da šaljete i primate fakture preko SEF-a. Čeka se zvaničan odgovor ili stav Ministarstva finansija o tome da li će se ovo korišćenje po zakonu smatrati dobrovoljnim i da li to podrazumeva da ćete nakon prve registracije morati da šaljete i primate naknadne fakture putem SEF-a.

  Važna tačka 2: Čak i ako se od vas ne traži da koristite SEF za izdavanje faktura, u nekim okolnostima bi to moglo biti potrebno za evidentiranje PDV-a. Pogledajte deo u nastavku o zasebnom evidentiranju PDV-a u SEF-u za više detalja.

 4. Da li se elektronske fakture distribuiraju putem e-pošte u PDF formatu?
 5. Ne, fakture se šalju u XML formatu preko Sistema elektronskih faktura (SEF).

 6. Koja se pravna pravila primenjuju kada se govori o elektronskim fakturama?
 7. Zakonom o elektronskom fakturisanju uspostavljeni su srpski i evropski standard e-faktura kako bi se kasnije izjednačili ova dva standarda i usvojio XML UBL 2.1 standard.

 8. Šta je zapravo SEF, odnosno Sistem elektronskih faktura?
 9. Ako se na vas primenjuje Zakon o elektronskom fakturisanju, morate se registrovati na SEF, softversko ili informaciono-tehnološko rešenje koje je razvila/naručila država (Ministarstvo finansija), preko kojeg se elektronske fakture prenose, primaju, evidentiraju, obrađuju i čuvaju. Možete koristiti ovaj program za fakturisanje svojim klijentima. Fakture se šalju u XML formatu, uz mogućnost slanja prateće dokumentacije u PDF formatu.

 10. Kada se e-račun šalje krajnjem klijentu?
 11. Iako ne možete pratiti status elektronske fakture preko SEF-a, ona se smatra isporučenom u trenutku kada je izdata. Pomoću naše usluge možete pratiti status fakture, uključujući i to da li je klijent prihvatio ili ne. Detalje o razlozima zbog kojih krajnji klijent nije preuzeo e-fakturu ćemo dostaviti u roku od 7 radnih dana od vašeg zahteva.

 12. Kada se e-faktura mora prihvatiti, osporiti ili odbiti?
 13. U roku od 15 dana od dostavljanja fakture, kupac (primalac fakture) ima mogućnost da prihvati ili odbije elektronsku fakturu. Elektronska faktura se smatra prihvaćenom ako je organizacija javnog sektora ne prihvati ili odbije u tom roku. Subjekt privatnog sektora će dobiti podsetnik da je e-račun poslat ako ga ne prihvati ili odbije u tom roku. Tada počinje produženi rok od 5 dana, a ako se faktura ne prihvati ni nakon ovog produženog roka, smatraće se da je fakutra odbijena.

 14. Šta je tačno i kako se pravi XML format?
 15. Standard UBL 2.1 (EN 16931-1 – standard SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020, koji je isti kao evropski standard EN 16931-1:2017+ A1:2019/AC:2020 koji je priznat i kao Srpski standard) se koristi za popunjavanje XML formata, koji je zakonom propisani format e-fakture.

  XML format dokumenta ne može da kreira korisnik direktno, već:

  • specifično sredstvo kao e-Invoices Online za slanje elektronskih faktura

  • ili korišćenjem računovodstvenog softvera (ako se integrišu putem SEF-a ili se povežu preko programa kao što je e-Invoices Online koji je integrisan sa SEF-om).

  • Kao alternativu, možete se direktno prijaviti na SEF i ručno ispuniti informacije za onlajn e-fakturu pre nego što je SEF konvertuje u XML (specifično za mala preduzeća, sa par faktura mesečno).

 16. Koja je svrha SEF-a (sistema elektronskih faktura)?
 17. Dve osnovne dužnosti SEF-a su:

  • Upravljanje e-fakturama: izdavanje/slanje, prijem, čuvanje, prihvatanje/odbijanje – odnosi se na subjekte javnog i privatnog sektora (državne institucije i javna preduzeća), koji se po zakonu smatraju obveznicima PDV-a,

  • i evidentiranje PDV-a: registracija PDV-a od strane poreskih obveznika, po Zakonu o porezu na dodatu vrednost, koji pored subjekata javnog i privatnog sektora po Zakonu obuhvata pravna lica i preduzetnike koji nisu obveznici PDV-a (npr. lice koje nije u sistemu PDV-a smatra se obveznikom za usluge dobijene iz inostranstva).

  Važna informacija: Poreski obveznici su i dalje obavezni da podnesu PDV prijavu i popune POPDV obrazac na isti način kao i pre donošenja Zakona o elektronskom fakturisanju. Na to ne utiče izdavanje e-faktura i evidentiranje PDV-a u SEF-u.

 18. Kolike su kazne? Postoje li kazne za neispravno evidentiranje ili upravljanje e-fakturama u SEF-u?
 19. Prema Zakonu o elektronskom fakturisanju, predviđene su kazne za neizdavanje, prijem i čuvanje elektronskih faktura, kao i za korišćenje podataka iz nezakonitih razloga. Novčanom kaznom može biti kažnjeno pravno lice, uključujući organizaciju privatnog ili javnog sektora, preduzetnik, informacioni posrednik, kao i odgovorna lica u pravnom telu. Raspon kazni je od 50.000 do 2.000.000 dinara.

 20. Da li postoje posledice za netačnu ili nepotpunu registraciju PDV-a u SEF?
 21. Izmenama zakona nameće se naknada subjektima privatnog sektora (pravnim licima i preduzetnicima u sistemu PDV-a) i javnim preduzećima, kao i odgovornim licima u pravnom licu ili javnom preduzeću, zbog nepoštovanja uslova za evidentiranje PDV-a u sistemu.

  Za nepoštovanje predmetne obaveze od strane drugih lica koja se ne smatraju subjektima privatnog sektora u smislu Zakona o elektronskom fakturisanju ili javnih preduzeća u smislu zakona kojim se uređuju javna preduzeća, nije predložena niti propisana kazna za nepoštovanje predmetne obaveze.

 22. Ko dobrovoljno koristi SEF?
 23. „Dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura“ je definisan kao obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u okviru zakona kojim se uređuje porez na dohodak fizičkih lica i obveznik poreza na dobit pravnih lica u okviru zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica. Pravna lica, osim subjekata javnog i privatnog sektora, koja su se, u skladu sa zakonom, prijavila za korišćenje sistema elektronskih faktura i na koja se primenjuju odredbe zakona koji se primenjuje na privatni sektor.

  To su konkretno privredna društva i pravne organizacije koje nisu registrovane za PDV.

 24. Da li biste naveli primere subjekata koji su obavezni da pojedinačno evidentiraju PDV u SEF?
 25. Za evidentiranje PDV-a u sistemu elektronskih faktura odgovorno je lice koje je u obavezi da obračuna PDV kao poreski dužnik, ali koje u ovom slučaju nije dužno da izda elektronski račun. Na primer:

  • Obveznik PDV-a (subjekt iz privatnog sektora) obavlja poslove sa subjektom koji nije PDV obveznik; nije dužan da šalje elektronski račun i odbija PDV od prodaje. Nakon toga mora da unese ovako obračunati PDV u SEF;

  • Lice koje izvrši transakciju dostavlja elektronsku fakturu na kojoj nije obračunat PDV, a primalac proizvoda i usluga iz građevinske delatnosti, koji je u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3. Zakona o PDV-u, vrši interni obračun PDV-a. Primalac fakture tada izračunava PDV na prodaju treće strane i registruje rezultat u SEF;

  • Poreskim dužnikom smatra se lice koje primi uslugu od stranca koji nema poreskog zastupnika u Srbiji i čije je mesto isporuke određeno u Srbiji prema odredbama člana 12. Zakona o PDV-u. Ovo lice obračunava PDV na promet stranca i unosi obračunate PDV evidencije u SEF.

  • Lice koje prima proizvode i usluge u zamenu za prodaju sekundarnih sirovina i usluga direktno povezanih sa tim dobrima i koje se smatra obveznikom poreza prema članu 10. stav 2. tačka 1. Zakona o PDV-u.

  • Promet na malo (kako je definisano Zakonom o fiskalizaciji) od strane obveznika PDV-a, kada ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnog uređaja. Međutim, pošto se ni fiskalna faktura ne pravi, PDV obračunat na njen promet se evidentira u SEF.

 26. Kako prepoznati dobrovoljnog korisnika? Ima puno faktura svaki dan, tako da provera svakog pojedinačno preko veb stranice Poreske uprave nije praktičan metod.
 27. Zakon o elektronskom fakturisanju u članu 5. stav 9. navodi da je lista korisnika sistema elektronskih faktura javna lista koja uključuje poreske identifikacione brojeve subjekata javnog sektora, privatnog sektora i dobrovoljnih korisnika sistema koji su dužni da primaju i čuvaju elektronski račun u skladu sa ovim zakonom kao i jedinstvene brojeve korisnika budžetskih sredstava subjekata koji su registrovani.

  Ministarstvo finansija bi trebalo da objavi spisak korisnika sistema na sajtu za sistem elektronskog fakturisanja (https://www.efaktura.gov.rs) čim prava i obaveze iz ovog zakona počnu da se primenjuju.

 28. Koliko dugo se čuvaju fakture između javnog i privatnog sektora?
 29. Prema članu 15 Zakona o elektronskom fakturisanju, elektronske fakture koje primaju ili izdaju organizacije javnog sektora moraju se trajno čuvati, dok se fakture organizacija privatnog sektora moraju čuvati 10 godina nakon isteka godine u kojoj su kreirani.

  Iako nije precizirano šta se dešava kada subjekt javnog sektora izda elektronsku fakturu, a subjekt privatnog sektora je primi, ili obrnuto, pretpostavlja se da je zakonodavac nameravao da priloži zahtev da se elektronske fakture trajno čuvaju.

 30. Čuvanje faktura: Da li je potrebno da prijemnik zadrži fakturu? U skladu sa tim da li je korisnik dio javnog ili privatnog sektora, u stavu 1. i 2. člana 15. Zakona o elektronskom fakturisanju navedeno je da se račun u Sistemu elektronskih faktura čuva trajno ili na period od 10 godina?
 31. Član 15. Zakona o elektronskom fakturisanju utvrđuje obavezu održavanja elektronskih faktura za preduzeća iz javnog i privatnog sektora. Elektronska faktura se trajno čuva u Sistemu elektronskih faktura ako je iz organizacije javnog sektora, bilo da je to preduzeće izdavalac ili primalac.

  U skladu sa članom 15. člana 15. Zakona o elektronskom fakturisanju, od preduzeća u privatnom sektoru se zahteva da održavaju elektronske fakture koje šalju i primaju u sopstvenim sistemima ili u sistemima informacionih posrednika sa kojima za to imaju ugovor. Elektronske fakture će stoga biti uskladištene u Sistemu elektronskih faktura (tokom zakonski propisanog vremenskog okvira) i njima će upravljati ako kompanija iz privatnog sektora odluči da ih ne sačuva. Kao rezultat toga, subjekt nije dužan da sam čuva elektronsku fakturu.

  Član 20. Zakona sadrži odredbu o kazni za prekršaj pravnog lica, privatnog sektora, odnosno odgovornog lica, odnosno preduzetnika, ako ne izdaje elektronski račun u skladu sa zakonom; međutim, Uredbom o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura na način da se obezbedi verodostojnost i integritet sadržaja faktura u papirnoj formi, u krajnjoj liniji, nije.

  Svaka elektronska faktura koju generiše Sistem može biti izvezena u „ljudski čitljivom obliku“, pa čak i otštampana od strane svih subjekata (javnog i privatnog sektora). Na to ne obavezuje Zakon o elektronskom fakturisanju, ali to nema uticaja na njegove odredbe. Isto tako, Sistem elektronskih faktura neće ometati subjekte da ispune svoje zakonske obaveze prema ovom (ili drugim) pravilima.

  Jedini način, teoretski, da se prekrši zakon je da kompanija iz privatnog sektora izjavi da drži elektronske fakture u sistemu informacionog posrednika, a da zapravo nije potpisala ugovor o skladištenju sa informacionim posrednikom.

 32. Da li vlasnik preduzeća koji nije registrovan kao obveznik PDV-a upisuje fakturu koju šalje obvezniku PDV-a u SEF?
 33. Elektronske fakture se moraju izdati samo u transakcijama:

  • između organizacija u javnom sektoru;

  • između organizacija u javnom i privatnom sektoru;

  • između organizacija privatnog sektora.

  U ovom trenutku, važno je imati na umu da se subjekt privatnog sektora u pravnom smislu odnosi samo na fizička lica koja su registrovana u sistemu PDV-a (osim subjekata javnog sektora). To takođe znači da, osim ako se ne registruju kao dobrovoljni korisnici sistema elektronskih faktura, vlasnici preduzeća koji nisu registrovani u sistemu PDV-a nisu u obavezi da šalju elektronske fakture, bez obzira da li prodaju onima koji su upisani u sistem ili ne.

 34. Ako paušalni preduzetnik koristi sistem e-faktura za slanje faktura organizaciji javnog sektora, da li će se to lice smatrati „dobrovoljnim korisnikom“?
 35. Prema Zakonu, paušalni preduzetnik se ne smatra obaveznim korisnikom Sistema elektronskih faktura. Međutim, od njega će se tražiti da se registruje u sistemu elektronskih faktura kako bi preko ovog sistema registrovao račune na CRF-u ako od 1. maja 2022. godine bude izdavao fakture organizacijama javnog sektora kod kojih ove fakture moraju biti registrovane u centralnom registru računa (u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama) (neće biti mogućnosti direktnog pristupa centralnom registru). Na ovaj način se vlasnik preduzeća transformiše u dobrovoljnog korisnika na koga se primenjuju zahtevi Zakona o elektronskom fakturisanju koji važe za subjekte u privatnom sektoru.

  Ovo izričito znači da će se od ovih lica očekivati da prihvate elektronske fakture koje šalju drugi korisnici SEF-a od 1. jula 2022. godine, kao i da šalju elektronske fakture dobrovoljnim korisnicima i privatnom sektoru od 1. januara 2023. godine.

 36. Da li je potrebno poslati e-fakture preko SEF-a kada se proizvodi ili usluge prodaju strancima?
 37. Zakon o elektronskom fakturisanju za sada ne zahteva izdavanje e-faktura stranim subjektima.

 38. Da li se fakture za prodaju robe i usluga koje se šalju ljudima u inostranstvu registruju u SEF?
 39. Postojeći propisi ne nalažu izdavanje elektronskih faktura stranim licima. Poreski obveznik koji izvrši prodaju dužan je da pojedinačno evidentira obračunati PDV u SEF kada postoji zahtev za obračun PDV-a za prodaju stranim fizičkim licima (na primer, prodaja usluga licima koja se ne smatraju obveznicima u skladu sa članom 12. Zakona o PDV-u).

 40. Da li lice koje je upisano u sistem PDV-a evidentira fakturu koju dobije od nekoga ko nije upisan u sistem PDV-a u SEF?
 41. SEF ne vodi evidenciju o ulaznim fakturama. Ne postoji uslov za izdavanje elektronske fakture kada transakciju obavlja lice koje nije registrovano za plaćanje PDV-a, osim u slučaju da to lice dobrovoljno koristi SEF (kada bi elektronsku fakturu izdalo lice koje obavlja transakciju, koje je dobrovoljni korisnik SEF-a, a ne primalac). Ne postoji ni obaveza ni način evidentiranja PDV-a u SEF-u jer navedeni promet (koji obavlja lice koje nije u sistemu PDV-a) nije predmet PDV-a.

 42. Da li se od preduzeća zahteva da koriste Sistem elektronskog fakturisanja čak i ako generišu ili primaju samo papirne fakture?
 43. Prema Zakonu o elektronskom fakturisanju, sve organizacije javnog sektora su dužne da šalju ili primaju elektronske fakture korišćenjem sistema e-Faktura.

 44. Može li se strani zakonski zastupnik firme iz privatnog sektora prijaviti u Sistem e-faktura koristeći svoj elektronski sertifikat? Organizacije privatnog sektora sa stranim pravnim zastupnicima
 45. Ovo je značajan problem jer zbog tehničkih ograničenja zakonski zastupnici koji nisu stanovnici Republike Srbije ne mogu da koriste elektronske usluge Poreske uprave.

  U Zakonu o elektronskom fakturisanju ne postoji ograničenje za ovu opciju. Strani državljani nesumnjivo mogu posedovati elektronski sertifikat; uslovi se mogu proveriti kod organa ili organizacija koje to čine u Republici Srbiji; lista ovih je dostupna na https://epotpis.mtt.gov.rs/registar-pruzalaca-kualifanih-usluga-from-trust-2.

  JMBG nije neophodan za sistem elektronskih faktura sam po sebi. Biće testirano da se vidi koliko dobro KES funkcioniše kada je pravni zastupnik strani državljanin.

 46. Otkazivanje odobrenih faktura u sistemu: Da li je moguće opozvati prihvaćene fakture koje su već obrađene putem sistema e-faktura?
 47. Pre nego što primalac prihvati elektronsku fakturu, izdavalac ima mogućnost da otkaže onu koja je već poslata. Ako izdavalac želi da otkaže dostavljenu elektronsku fakturu nakon što ju je primalac prihvatio, mora dostaviti fakturu za otkazivanje.

 48. Da li je korisnik sistema PDV-a dužan da registruje PDV obračunat na promet fizičkim licima u SEF?
 49. Prodaja na malo i primljeni avansi za promet na malo u skladu sa pravilima fiskalizacije isključeni su iz obaveze davanja elektronskih faktura (obaveza izrade elektronskih faktura ne postoji).

  Bez obzira da li je kupac fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, maloprodaja je Zakonom o fiskalizaciji definisana kao svaka prodaja dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaka prodaja dobara i usluga u maloprodaji, prodavnice, uključujući transakcije izvršene preko uređaja za samoplaćanje, kao što su automati za prodaju.

  Kao rezultat toga, osnovno pravilo je da se prodaja fizičkim licima (prodaja na malo) evidentira fiskalnim uređajem, tako da ne postoji obaveza slanja elektronskih faktura.

  Međutim, obveznik koji izvrši transakciju tako obračunati PDV evidentira u SEF kada se obavljaju PDV oporezive transakcije fizičkim licima i postoji opravdanje za izuzeće od obaveze evidentiranja preko fiskalnog uređaja. Dakle, čak i u tom slučaju, ako se promet ne evidentira i preko fiskalnog uređaja, PDV se evidentira, ali se i dalje ne generiše elektronska faktura.

 50. Kako se distribuiraju strani računi organizacijama javnog sektora? Da li koriste ovaj Sistem e-faktura?
 51. Prema odredbi člana 9. stav 3. Zakona o elektronskom fakturisanju, elektronska faktura koju strani privredni subjekat izdaje subjektu javnog sektora biće izdata odmah i pod uslovom da je elektronski račun izdat u skladu sa evropskim standardima.

 52. Kako kopotpisnici sa ograničenim ovlašćenjima (zakonski zastupnici) pristupaju sistemu?
 53. Registraciju za pristup Sistemu elektronskih faktura vrši zakonski zastupnik subjekta transakcije, odnosno subjekt transakcije lično, u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu i postupku registracije za pristup Sistemu elektronskih faktura, način pristupa i korišćenje Sistema elektronskih faktura i način korišćenja podataka dostupnih u njemu. U ovom slučaju, to će biti lice koje je u odgovarajućem registru Agencije za privredne registre navedeno i kao zakonski zastupnik pravnog lica i kao druga ovlašćena lica. Prema najnovijim informacijama, otklonjen je tehnički problem koji je sprečio neke pravne zastupnike da se prijave za demo verziju sistema.

 54. Ako moramo da primamo i šaljemo fakture, da li se od nas zahteva da sačuvamo i elektronske kopije tih faktura? Tačnije, da li imamo pristup (elektronskim sertifikatom) ako centralni sistem čuva sve fakture? Na koji sistem se misli kada zakonodavstvo navodi da se fakture održavaju putem elektronskog sistema faktura? Da li je to sistem koji je razvila država ili kompanija?
 55. U skladu sa pravilima Zakona o elektronskom fakturisanju, obaveza čuvanja elektronske fakture može se ispuniti ili čuvanjem u Sistemu elektronskih faktura ili čuvanjem kod informacionog posrednika (poslednja opcija dostupna samo subjektima iz privatnog sektora). Značajno je napomenuti da Zakon o elektronskom fakturisanju ne derogira, u smislu da ne derogira odredbe drugih pravila koja regulišu vođenje određene dokumentacije (kao na primer kako se Zakon o računovodstvu odnosi na čuvanje knjigovodstvene isprave).

 56. Da li će izbor načina plaćanja kompanije – gotovina, čekovi ili kreditne ili debitne kartice – uticati na način na koji se fakture unose u Sistem za elektronsko evidentiranje faktura?
 57. Način plaćanja nije presudan za Sistem elektronskog fakturisanja za evidentiranje faktura, ali je ključno da se utvrdi da li je račun između subjekata napravljen u maloprodaji u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija. Neće biti obaveznog prenosa elektronskih faktura putem sistema elektronskog fakturisanja ako se prodaja robe ili usluga mora evidentirati korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. Procesor fiskalnih faktura će uspostaviti razmenu podataka između elektronskog fiskalnog uređaja i Sistema elektronskog fakturisanja.

 58. Koji drugi elektronski sistemi su povezani sa onim za elektronsko fakturisanje tako da preduzeće ne mora dva puta da unosi podatke?
 59. Prema odredbi člana 9. stav 3. Zakona o elektronskom fakturisanju, elektronska faktura koju strani privredni subjekat izdaje subjektu javnog sektora biće izdata odmah i pod uslovom da je elektronski račun izdat u skladu sa evropskim standardom.

 60. Da li je trenutno testno okruženje Sistema elektronskog fakturisanja isto kao i produkciona verzija?
 61. Testno okruženje i demo verzija portala efaktura.gov.rs nisu isto što i Sistem elektronskog fakturisanja koji još nije pušten u rad (režim uživo). Pokretanje probne verzije i testnog okruženja imalo je dvostruku svrhu identifikovanja nepravilnosti u radu i davanja potencijalnih predloga za poboljšanje performansi portala za elektronsko fakturisanje. Očekuje se da će se neke karakteristike samog sistema elektronskog fakturisanja promeniti u svetlu brojnih komentara, inicijativa i ideja koje su date.

 62. Da li je moguće izabrati opciju „Primalac plaća PDV“, a zatim staviti komentar da je to u skladu sa članom 10. Zakona o PDV-u, a ne da se to piše kasnije? Imajte na umu da je na fakturi potrebno navesti zakonsku odredbu koja reguliše plaćanje PDV-a.
 63. Ovde je važno pomenuti član Zakona o porezu na dodatu vrednost. To je tehničko pitanje sa pozicioniranjem ove napomene. S obzirom da primalac može da obračuna PDV u skladu sa ne samo članom 10. stav 2. (tačka 3.) Zakona, trenutno smatramo da ovakvu napomenu ne treba objedinjavati.

 64. Da li građevinske firme mogu da izdaju privremene situacije za naplatu preko SEF-a? Da li te okolnosti zahtevaju istu vrstu ovlašćenja kao i ranije?
 65. Privremena gradilišta će se istraživati na isti način kao i pre donošenja Zakona o elektronskom fakturisanju, u skladu sa pravilima koja važe u ovoj oblasti i ugovornim aranžmanima između ugovornih strana. Privremena situacija ne predstavlja nužno fakturu u smislu Zakona o PDV-u, pa je tu ključno imati u vidu PDV propise i Zakon o elektronskom fakturisanju. Umesto toga, biće potrebno izdati posebnu fakturu (elektronsku fakturu), a privremena situacija će biti priložena kao prilog elektronskoj fakturi.

  Imajte na umu da iako je ovo opcija koja se nudi poreskim obveznicima, Zakon i Pravilnik o elementima elektronskih faktura ne zahtevaju da se privremene situacije prijavljuju putem SEF-a.

 66. Šta uraditi ako na ISTOM NALOGU treba da se prijave sledeće informacije:
  • naknada koja NE PODLEŽE oporezivanju

  • oporezivi promet

  • saobraćaj koji se pušta NA VIŠE OSNOVA

  • naknada iz člana 17. (fakturisanje u ime i za račun drugog lica)

  Faktura koja je dostavljena SEF-u može da sadrži više različitih kategorija oslobođenih PDV-a, kao i niz dodatnih stopa PDV-a. Jedino ograničenje je da možete izabrati samo jedan razlog ili komentar po kategoriji; u istoj kategoriji ne može biti više od jednog, bez obzira na koji član zakona se PDV ne obračunava.

 67. Kakva bi bila procedura za upis svih stavki za završne građevinske radove? U specifikaciji koja je prilog privremenoj situaciji može biti više od 100 stranica, a u njoj su navedene sve vrste radova zajedno sa njihovim količinama i troškovima.
 68. Nije potrebno navesti svaki aspekt specifikacije u elektronskoj fakturi na osnovu vrste i količine artikala ili vrste i obima pruženih usluga (ili u obrascu fakture koji je do sada postojao). U prilogu se dostavljaju specifikacije u skladu sa ugovorom sa primaocem faktura. U fakturi se kaže da se promet fakturiše prema određenoj privremenoj situaciji/ugovoru i slično (što simbolizuje promet).

 69. Da li je moguće koristiti ulazni PDV sa fakture koja nije dobila SEF odobrenje kao prethodni PDV?
 70. Zakon o elektronskom fakturisanju je definisan članom 7. stav 2. i kaže da ne utiče na primenu odredabi zakona kojim se uređuje obračun i plaćanje poreza na dodatu vrednost i podzakonskih akata donetih u skladu sa tim zakonom, kao i na primenu zakona o elektronskom fakturisanju i odredbe zakona koje je računovodstvo uređeno u delu odredbi kojima se uređuje računovodstvena isprava. Zakon o elektronskom fakturisanju ne kontroliše pravo na odbitak prethodnog PDV-a u smislu Zakona o PDV-u, pa činjenica da faktura još uvek nije dobila odobrenje SEF-a nema uticaja na mogućnost poreskog obveznika da odbije prethodni PDV pod uslovom da su ispunjeni uslovi za to.

 71. Kod nas je otpremnica samo jedan dokument, za razliku od dva koja obično imaju ostala preduzeća, što nas čini jedinstvenim. Elektronska faktura koja se šalje po novom metodu mora biti odvojena od papirne otpremnice, koja mora biti priložena uz artikle.
 72. Uslovi i način izdavanja fakutra uređeni su Zakonom o PDV-u i Zakonom o elektronskom fakturisanju. Zahtevi, način izdavanja i rukovanje dokumentima koji idu uz robu su regulisani trgovinskim zakonodavstvom. Otpremnica, koja služi kao robni dokument, i faktura, koja je propisana Zakonom o PDV-u, u praksi se često daju zajedno. Iako je ovo tehničko pitanje koje se pojavilo u praksi, još uvek nije donet zakon koji bi ga rešio (iako ga ni on nije zabranio). Nameće se zaključak da će postojati obaveza dostavljanja dokumenta o otpremi robe (dokumenta koji prati robu u transportu) se izdaje kao poseban dokument jer počev od primene ZEF-a, dokument koji je samo " faktura“ („faktura“ prema ZPDV) će se ispostavljati putem Sistema elektronskih faktura. U pripremi je uredba o elektronskoj otpremnici, po kojoj bi se sva dokumenta izdavala u elektronskoj formi, navodi se u saopštenju.

 73. Da li je moguće (bez API-ja) slati e-fakture grupno, a ne pojedinačno iz ERP-a poreskog obveznika? Kao zapažanje, dat je uzorak "grupnog" unosa faktura u CRF.
 74. Za svaku fakturu je obezbeđena jedna XML datoteka, a grupni unos i isporuka faktura nisu podržani.

 75. Da li se faktura izdaje putem E-fakture ako je transakcija obavljena pre stupanja na snagu Zakona o elektronskom fakturisanju, ali je faktura izdata nakon njega?
 76. Da. Sistem elektronskog fakturisanja se koristi za slanje elektronskih faktura.

 77. Da li će podaci o datumu izdavanja elektronske fakture biti dostavljeni ručno ili će se kolona SEF automatski popunjavati?
 78. Datum izdavanja faktura smatraće se sistemskim datumom kada je faktura poslata.

 79. Da li je aplikacija i registracija u sistemu e-Račun znače da je taj korisnik dobrovoljni korisnik, i da li sada on mora da naredne račun uvek prijavljuje preko sistema e-Račun, čak i ako nije u sistemu PDV-a i nema obavezu da elektronsko fakturisanje, ali se i dalje bavi radom sa javnim sektorom i potrebno je da registruje fakturu?
 80. On je postao dobrovoljni korisnik sistema registracijom u njemu, a ubuduće će izdavati fakture koristeći Sistem elektronskog fakturisanja u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju.

 81. Registracijom u sistemu dobrovoljno se pridružio njegovoj korisničkoj bazi i pristao da prenosi buduće fakture u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju?
 82. Primalac je odgovoran za organizovanje rada sa ulaznim fakturama preko korisničkog interfejsa ili povezivanjem sa računovodstvenim programom. Sve fakture se dostavljaju u posebno poštansko sanduče primaoca.

 83. Da li se sistem elektronskih faktura koristi za izdavanje pro-faktura?
 84. Pošto pro-fakture efektivno predstavljaju ponudu za zatvaranje prodaje, a ne zahtev za plaćanje na osnovu transakcije, one se ne izdaju preko sistema elektronskih faktura (trgovina robom ili uslugama).

  Pitanja i odgovori u vezi sa servisom e-Invoices Online

 85. Ko može imati koristi od e-Invoices Online i šta ta platforma predstavlja?
 86. To je rešenje za sve vrste kompanija i profesionalaca koji žele da pređu sa papirnih faktura na elektronske. Ovo je najbolja opcija za vas bez obzira da li ste nezavisni izvođač radova pa prelazite sa tabela ili složenijih dokumenata ili imate ustaljen sistem koji želite da zamenite elektronskim fakturisanjem. Za postojeća ERP rešenja, pogledajte naše opcije povezivanja.

 87. Da li je ovo sve što mi treba da u skladu sa zakonom pređem na e-fakture?
 88. Da. Sve fakture napravljene u našem sistemu će biti elektronske, možete ih slati i primati iz SEF-a. Platforma e-Invoices Online uključuje mogućnost arhiviranja faktura, što možete uraditi tako što ćete ih poslati u zakonom propisanu arhivu gde će se čuvati do 10 godina. Povežite SEF sa našim rešenjem nakon registracije da biste odmah počeli da kreirate e-fakture.

 89. Kolika je cena ovog rešenja i kada se vrši plaćanje?
 90. Ne košta ništa da se prijavite za naše rešenje. Cena usluge varira u zavisnosti od paketa koji odaberete, a plaćanje je potrebno tek nakon što prođe 30 dana od registracije, dajući vam vremena da razmislite da li je ovo najbolja opcija za vas. Možete jednostavno da prestanete da koristite našu uslugu i odbijete da platite račun ako vam rešenje ne odgovara. Mesečni osnovni trošak BASIC paketa za godišnje plaćanje iznosi 976 dinara. Ali ako imate mali broj faktura, uz FREE paket možete izdati 5 e-faktura mesečno, potpuno besplatno.

 91. Da li nudite probni period?
 92. Možete besplatno testirati naš proizvod 30 dana da vidite koliko je dobar.

 93. Mogu li da koristim rešenje kad god poželim?
 94. Da. Sve dok imate pristup internetu, našu uslugu možete koristiti u bilo koje vreme i sa bilo koje lokacije.

 95. Da li je neophodno da preuzmem neku aplikaciju?
 96. Ne. 100% našeg rešenja je zasnovano na vebu. Jedino što je potrebno kako biste koristili naše rešenje je besplatna registracija.

 97. Koja je svrha ovog rešenja?
 98. E-fakture se putem našeg rešenja mogu napraviti, poslati, primiti i arhivirati. Povežite svoj ERP pomoću API-ja da biste putem njega koristili e-Invoices Online ili umesto toga koristite naše revolucionarno rešenje virtuelnog štampača (ako povezivanje preko API-ja nije moguće).

 99. Koji paket bi bio najbolji za mene?
 100. U zavisnosti od vaših potreba možete koristiti koji god paket vam odgovara. Sve stranke počinju sa najmanjim paketom kada se registruju. Ako želite više mogućnosti, preći ćete na veći paket bez problema.

 101. Mogu li da napravim, pošaljem poštom i arhiviram određeni broj faktura?
 102. Moguće je kreirati, poslati i arhivirati onoliko faktura koliko vam je potrebno. Količina prostora koju dobijate u svakom paketu je jedino ograničenje. Generalno, 1 GB može da sadrži 8.000–10.000 faktura.

 103. Da li je potrebna registracija pre nego što isprobam vaše rešenje?
 104. Registracija je potrebna, ali ona je besplatna i u roku od 30 dana od datuma registracije ste slobodni da testirate rešenje i prestanete da ga koristite.

 105. Mogu li da kreiram fakture na drugom uređaju?
 106. Da, možete se prijaviti i koristiti e-Invoices Online na različitim uređajima ako već imate nalog.

Na vaše pitanje nije odgovoreno? Kontaktirajte nas i mi ćemo vam pomoći!